В края на миналата и началото на настоящата година академичната общност на Юридическия факултет поднесе своите поздрави и най-добри пожелания на водещи учени от Факултета по повод на тяхната 60-годишнина. Преди десетилетия професор дюн Малина Новкиришка, проф. д-р Григор Григоров и проф. д-р Дарина Зиновиева са сред първите постъпили именно в този факултет на Пловдивския университет редовни щатни преподаватели, тогава – млади асистенти.

Обучили хиляди студенти, те имат сериозен принос в изграждането и утвърждаването на Юридическия факултет като стабилна водеща научна и образователна институция.

Щастливи сме, че те са сред нас и споделят от своя опит и мъдрост, както и че имаме тяхното  колегиално отношение и подкрепа.

Уважаеми юбиляри, още веднъж Ви пожелаваме да бъдете здрави, с младежки дух, да сте богати на идеи и да не секва стремежът Ви към неизследваното!

Студия юрис

На следващите страници уважаемият читател ще открие кратки биобиблиографски данни за колегите, по реда на тяхното посочване от по-горе. Подготовката на текста за списанието и подбора на данните извърши доц. д-р Ангел Шопов, който поднася извинение за това, че текстът няма изцяло унифицирана подредба, както и че на места библиографските данни не са изцяло пълни, но все пак са в достатъчен обем, за да бъде открита отделна, посочена тук, публикация.

НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА, МАЛИНА НИКОЛОВА [NOVKIRISHKASTOYANOVA, MALINA NIKOLOVA], професор, доктор на науките, Катедра по теория и история на правото, постъпила в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1993 г.

Завършва Софийския университет, Юридически факултет, право (1986). Докторантура в същия факултет (1988-1992). Асистент и старши асистент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ (1993-1996). Главен асистент (1998). Доцент (2001). Гост-доцент в ЮФ на СУ (2005). Професор в ЮФ на ПУ и в ЮФ на СУ (2009). Доктор по право (1997). Доктор на науките (2016). Специализации – СУ (1987); МГУ „М. В. Ломоносов“, Москва (1988); Istituto di Diritto Romano e dei diritti dell’Oriente Mediterraneo – Facoltà di Giurisprudenza – Università „La Sapienza“ – Рим (1993, 1996-1997); Международен институт по правно развитие (IDLI), Рим (1993); Institut International de l’Unification du Droit Privé UNIDROIT – Рим (1996); Съвет на Европа, Страсбург (1996); Висша школа по администрация в Рим (1998); Международен институт по нормотворчество на Университета Tulane в Ню Орлиънс (2000); Институт по публична администрация в Лион (2002); Висша школа по публична администрация в Барселона (2002); Université de Neuchâtel и Université bilingue de Fribourg, Швейцария (2005-2006, 2012); Institut suisse de droit comparé (ISDC), Лозана (2006, 2010, 2012, 2014) и др.

Съветник, старши съветник, държавен съветник и правен съветник в Дирекция „Правна“ на Министерски съвет (от 1992). Съветник в постоянни комисии в Народното събрание (1995-2001).

Главен редактор на сп. Норма (от създаването до 2015). Член нa редакционната колегия и външен оценител на Revista general de derecho romano; на Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (2016). Член на научни и редакционни съвети на Rivista di diritto romano; на Revista general de derecho romano; на Tesserae iuris; на Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid; на Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR).

Член на редакционната колегия на сп. ,,Правно-исторически проучвания“, Издание на Югозападен университет – Благоевград (2013). Председател на редакционната колегия на сп. „Ius Romanum“ от създаването му (2015).

Председател на Управителния съвет на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция (2016)

Почетен академик на Испанската кралска академия по юриспруденция и законодателство (2016); член на Италианската асоциация по история на правото.

Почетен плакет за принос в развитието на българското право, ЮФ на ПУ (2022).

Четени курсове: Пловдивски университет, ЮФ – Римско частно право (от 1993) и Антични правни системи (от 1995), Римско публично право (от 2014); НБУ – Римско частно право, Правна култура на Древността (1993-1996, от 2004), Римско публично право (от 2014); СУ, ЮФ – Римско частно право (от 2005), Римско публично право (от 2014). Лектор в Института по публична администрация, София (от 2000).

Области на основните научни интереси: римско право, антични правни системи, рецепция на римското право, история на правото в Европа.

ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ   

КНИГИ

Дългосрочните поземлени отношения в римското право. С., Агенция „Стратегма“, 2000. 228 с.

Пекулият в Римското право (обективна и субективна характеристика). С., Демакс, 2000. 312 с.

Правната регламентация на емфитевзата в римското право. С., Агенция „Стратегма“, 2000. 312 с.

Компетентности на общинските съвети, кметове на общини и на общинската администрация. [Преглед на спец. закони]. С., Инициатива местно самоуправление, 2001. 380 с.

Дюнан, Жан-Филип и Паскал Пишона. Римско право. Речник на основните термини. С., Сиела, 2007. XXII, 260 с. (Превод от фр. ез.: Д. Димитров; предг., бел. и науч. ред.: … – VIII-XXII, 247-257). 2. доп. изд., 2010.

Антични кодификации. С., 2008. 432 с.

Римско право и европейско право. [Сборник статии]. Пловдив, 2008. (Състав.: …, В. Стоянов, Ж. Попова).

Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.]. С., 2008. 180 c. (Състав.: …, Т. Колев).

De criminibus. [Сборник статии]. С., 2008. 176 с.

Precarium. Кн. 1. Понятие, източници, развитие. С., 2008. 540 с.

Collatio legum Mosaicarum et Romanorum. (Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони). С., Сиби, 2009. 192 с. (Съавт.: М. Костова, Т. Пиперков; науч. ред. на превода от латински и авт. на Закони и компилации, цитирани в Collatio legum Mosaicarum et Romanorum: …). (Библиогр. 181-190; рез. на англ. ез.).

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С.,Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011. 292 с. (Състав. и съавт. на предг.: …, Д. Токушев).

De constitutionibus principum Serdicae datis. (Императорски конституции, издадени в Сердика). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012. 360 с. (Състав.: …, М. Костова, Т. Пиперков).

Михаил Андреев. Избрани трудове. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 928 с. (Състав. и съавт. на предг.: Д. Токушев, …).

Развитие на публичното право. Традиции и съвременност. [Сборник статии и доклади от Междунар. науч. конф. на ЮФ при ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 23 май 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013. 400 с. (Отг. ред. и състав.: …).

Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 608 с. (Състав. и предг.: …, С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).

De jure publico. [Студии по Римско публично право]. С., Сиела, 2013. 620 с. (Библиогр.: с. 553-616; рез. на бълг. и англ. ез.: с. 617-618). 

Религиозната толерантност в древността. [Сборник статии и доклади, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ, 2013-2014]. С., Еко Принт, 2014. 144 с. (Състав. и предг.: …).

Религиозната толерантност в съвременния свят. [Сборник статии и доклади, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ, 2013-2014]. С., Еко Принт, 2014. 164 с. (Състав. и предг.: …).

Актуални аспекти на религиозната толерантност в България. [Сборник статии и доклади от научния колоквиум „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“- Пловдив, 30 май 2014 г.], C., 2014 (съставител съвместно с проф. д-р Ванеса Понте и доц. д-р Петя Неделева)

Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014. 424 с. (Съставител).

Publicum ius. С., ЕкоПринт, 2016. 800 с. (Изд. е голям формат).

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Enchiridium. [Учебно помагало]. С., Стратегма, 2006. 308 с.

Practicum. [Учебно помагало]. С., Стратегма, 2006. 348 с.

Виртуален учебен курс по римско частно право. С., 2007. 370 с. [С ежегодна актуализация на сайта на НБУ – http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102].

СТУДИИ И СТАТИИ

Поземленият прекариум в следкласическото римско право. – Съвр. право, 1991, № 1, 64-72.

Поземлените концесии в римското право. – Правна мисъл, 1996, № 2, 145-163.

Произход на емфитевзата в римското право. Год. СУ. Юрид. фак., 85, [1992], 1996, 33-102.

Наемът на вектигален имот в Римското право. – Юрид. свят, 2000, № 2, 65-89.

Пекулият – форма на участие на роби и подвластни в търговията [в римското право]. – Търг. право, 2000,№ 3, 37-49.

Поземлените концесии в античните правни системи. – Правна мисъл, 2000, № 2, 58-75.

Понятието за пекулия в римското право. – В: Юрид. сб. БСУ, 2000.

Правната регламентация на емфитевзата в Дигестите. – Правна мисъл, 2000, № 3, 67-78.

Църковната емфитевза в римското право. – Духовна култура, 2000, № 5, 20-30.

De emphyteutico iure. – В: Научни трудове на ПУ. Кн. 7.(Право). Т. 1. Пловдив, 2000, 49-118.

Следкласическото римско право и проблемът с пустеещите земи. – В: Научни трудове на ПУ. Кн. 7.(Право). Т. 3. Пловдив, [2002], 2004, 29-55.

Гражданското участие и общественото обсъждане като форма на участие на обществеността в процеса на подготовката на нормативни актове. – Публ. администрация, 2005, № 1, 25-33.

За суперфицията в Римското право. – Правна мисъл, 2005, №1, 3-19.

За договорният характер на римския прекарий. – В: Юбилеен сборник на НБУ, 2006, 161-183.

Някои аспекти на превенцията на престъпността в Древния Рим. – В: Актуални проблеми на превенцията на престъпността. [Сборник от Международната научно- практическа конференция, Пловдив, 2005 г.]. Пловдив, 2006, 5-23.

Аспекти на реформите в римския наказателен процес по времето на Републиката. – В: Реформите в наказателното правосъдие: „за“ и „против“. [Сборник от материалите на Втората международна научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 20 юни 2006 г.]. Пловдив, 2007, 204-217.

Плебисцитите в Древния Рим. – Общество и право. 2007, № 8, 26-37.

Precarium и actio praescriptis verbis. – В: Юб. Сборник: 15 години ЮФ на ПУ „П. Хилендарски”. Пловдив, 2007, 275-286.

Адвокатската професия в Древния Рим. – Адв. преглед, 2008, № 7, 25-34.

Държавното съкровище в Древния Рим. – Правен преглед, 2008, 5-13.

За някои аспекти на римскоправния режим на добива на подземни богатства. – Правна мисъл. 2008, № 3, 99- 115.

За правния статут на плода в майчината утроба. – Медицинско право, 2008, № 4, 23-33.

За римското право и правото на съвременна Европа. – В: Римско право и европейско право. [Сборник статии]. Пловдив, 2008, 53-87.

За хонорарното право и правото на хонорар. – Адв. преглед, 2008, № 10, 8-25.

Изборната корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2008, № 9, 81-91.

Корупция е имало още в ХХІV в. пр.н.е. – Общество и право, 2008, № 7, 69-79.

Някои аспекти на организирана престъпност в Древния Рим. – В: Организираната престъпност – вчера, днес и утре. [Сборник от материали на Третата международна научно-практическа конфер., организирана от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, 9 май 2008 г.]. Пловдив, 2008,183-218.

Отговорността на лекарите според римското право. – Медицинско право, 2008, № 4, 14-22.

Правен статут на лекарите в римското право. – Медицинско право, 2008, № 4, 7-13.

Прекарият и теорията на ненаименованите договори. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков. С., 2008, 282-299.

Пряка демокрация и плебисцити  в  Древния Рим. – Правна мисъл, 2008, № 1, 75-95.

Римско право и кодификации. – В: Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.]. С., 2008, 47-75.

Античните кодификации. – Law Journal of NBU, 2008, № 1. (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka_2.pdf).

Кодификациите в Древна Гърция. – Law Journal of NBU, 2008, № 3. (http//www.nbu.bg/ index.php?=965).

Кодификациите в Древния Изток. – Journal of Law, 2008, № 2. (http://www.nbu.bg/ PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/new_18_09-%20all_2-_2008_.doc.pdf).

Римско право и съвременни кодификации. [Предговор към материалите от научна  конференция]. – Law Journal of NBU, 2008, № 1.  (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka.pdf)

Ius gentium – римскоправни и съвременни аспекти. – Law Journal of NBU, 2008, № 4. (http//www.nbu.bg/index.php?=965).

Les investissements immobiliers dans l’Antiquité (www.prosperityunbound.com). 

Quelques aspects de la rentabilité des biens immeubles construits à Rome  (www.prosperityunbound.com). 

За имуществото на короната според римското право. – Общество и право, 2009, № 9, 56-67.

Политическата корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2009, № 1, 106-113.             Реформи в семейното право в Древен Рим. – Правноинформационна система Апис-Време, 2009 (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Римски закони. – В: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони (Collatio legum Mosaicarum et Romanorum). С., 2009, 142- 180.

Съдебната корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2009, № 2, 80-88.

Ait praetor (за преторското право, неговото кодифициране и унифициране на правото чрез правоприлагането). – Правна мисъл, 2009, № 1, 72-85.

Адвокати на държавното съкровище. – Адв. преглед, 2010, № 12, 3-15.

Императорските конституции като източник на римското право. [Рубрика: История на нормотворчеството]. – Институт по нормотворчество (www.ldi.bg).

Пекулият и произходът на ограничената отговорност в римското частно право. – В: Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право. [Юбилеен сб. по случай 80-годишнината на акад. проф. дюн Чудомир Големинов]. С., Фенея, 2010, 152-187.

Преторският едикт като източник на римското право. – Институт по нормотворчество (www.ldi.bg). (Рубрика: История на нормотворчеството).

Становищата на юриспруденцията като източник на римското право. – Институт по нормотворчество (www.ldi.bg). (Рубрика:  История на нормотворчеството).

Съвременният прекарий. – Съвр. право, 2010, № 4, 7-28.

Unus testis nulus testis. – Адв. преглед, 2010, № 1, 24- 30.

Администрация и административно право в Древния Рим. – В: Юбилеен сборник „20 години Нов български университет. Департамент „Право”. С., Фенея, 2011, 78-119.

Политика и престъпност – идеи от Древността. – В: Политика и престъпност. [Материали от Петата международна конференция по криминология и наказателно право, Пловдив, 19 юни 2010 г.]. Пловдив, 2011, 5-30.

Правно значение на мълчанието в римското право. – Адв. преглед, 2011, № 1, 3-11.

Прекарият в преторското право. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 277-302. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова, …).

Правното образование в Древния Рим. – В: Правната наука – традиции и актуалност. [Сборник от научна конф. по случай петдесетата годишнинина  на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 30 септември – 1 октомври 2011 г., организ. от ЮФ]. Пловдив, 2012, Унив. изд. П. Хилендарски, 42-58.

Преподаването на Римското право в началото на XXI век. – В: Правно-исторически проучвания, 1, 2012, № 1, 5-17. (Състав.: К. Паев, Я. Христов).

Сердикийският едикт на император Галерий от 30 април 311 г. – В: Императорски конституции, издадени в Сердика. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012, 201-231.

Lеges иiura в следкласическото римско право. – В: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), 2, 2012 (http://www.nbu.bg/index.php?l=3265).

За правото като „изкуство за доброто и справедливото“. – В: Правото – изкуството за доброто и справедливото. [20 години Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 161-174.

Римскоправна уредба на някои съвременни административни проблеми. – Год. НБУ. Департамент Право”, 1, [2012], 2013, 57-81. (Анот. на англ. ез.: с. 56).

За римското публично право. – В: Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 24-43. (Състав. и предг.: …, С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).

Изследването на римското публично право. – В: Развитие на публичното право. Традиции и съвременност. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф. на ЮФ при ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 23 май 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 13-36.

„Миланският едикт“ и правните аспекти на религиозната толерантност. – Норма, 2013, № 8, 8-33.

Преподаването на правото в Древния Рим и преподаването на римското право в съвременността. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. [Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер]. С., Фенея, 2013, 69-103. (Състав.: Ек. Матеева, Н. Колев).

Сердикийският едикт, Миланският едикт и религиозната толерантност в началото на IV в. – Studia iuridicohistorica, 2, 2013, № 2, 3-19.

Система на престъпленията според Collatio legum Mosaicarum et Romanorum. – В: Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право. [Сборник материали от Петата междунар. научно-практ. конф., организ. от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Центъра за юрид. науки на БСУ, състояла се на 12 юни 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 22-54. (Състав.: Й. Айдаров).

Ius est ars. (За правото като изкуство). – В: Liber Amicorum. [Сборник в чест на проф. д-р Кино Лазаров по случай 80 години от рождението му]. С., Фенея, 2013, 106-121. (Състав.: М. Славова).

Императорските декрети и ролята на императора в правораздаването. – Год. НБУ. Департамент Право, 2, [2013], 2014, № 1, 113-129. (Анот. на англ. ез.: с. 112).

Миланският едикт и религиозното законодателство на император Константин. – В: Религиозната толерантност в древността. [Сборник статии и доклади]. С., 2014, 46-70. (Състав. и предг.: …).

Римскоправната концепция за брака според Модестин. – В: Семейните отношения в променящия се свят. Правни, социологически и икономически измерения. С., Сиби, 2014, 11-42. (Състав.: А. Шопов).

Римскоправна уредба на производството по фискални дела. – В: 100 години Върховен административен съд. [Сборник доклади от научна конф. в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 404-432. (Състав.: С. Пенов).

Римскоправната традиция и съвременният конституционализъм. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник доклади от научна конф., посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция]. С., 2014, 224-242. (Състав., науч. ред. и предг.: В. Мръчков).

Ius publicum – ius privatum. – В: Юбилеен сб. в чест на 85 годишн. от рождението на проф. д-р Добри Димитров. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 332-344.

Litus maris. – В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., 2014, 19-52. (Състав.: …).

За медицината и правото в Древния Рим. – Год. НБУ, Департамент „Право“, 3, [2014], 2015, 39-51.

Ограниченията в дееспособността в римското право. – De jure, 2015, № 2 (11), 129-145.

Римскоправен режим на опазването и ползването на морския бряг. – Общество и право, 2015, № 4, 62-72.

Ius respondendi ex auctoritate principis. – Ius romanum, 1, 2015, № 1, 40-62. (Рез. на бълг. и англ. ез. в края на изданието).

Исторически корени на правата на човека. – Общество и право, 2016, № 7, 88-96.

Auctoritas iuris-auctoritas principis (За авторитета и властта на правото на принцепса). – В: Сборник научни изследв. в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Медодий, 2016, 13-34. (Състав.: П. Сарафов, Б. Борисов; авт. на Слово в памет на Теодор Пиперков: П. Сарафов).

De Iure. – В: Право и права. [Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 199-240. (Състав.: С. Гройсман; предг.: Т. Колев, С. Гройсман).

Exercitor в римското частно право. – Ius romanum, 2, 2016, № 1, 89-107. (Рез. на бълг. и англ. ез. в края на изданието).

Concubinatus. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конф. в памет на проф. д-р Лиляна Ненова (1921-1996), организ. от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 22 октомври 2015 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 171-193. (Състав.: Ц. Цанкова, Ек. Матеева, А. Станева).

L’édit de Serdika de l’empereur Galerius du 30 avril 311. (RI §413490). – In: Revista General de Derecho romano 20 (2013), (http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11)

Legal aspects of the Serdica Edict of Emperor Galerius (30 avril 311 AD). – In: Serdica Еdict (311 AD): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration. Eds. V. Vachkova and D. Dimitrov. Sofia, 2013, pp. 27-48 (ISBN 978-954-378-102-7).

Римскоправни основи на съвременния статус на религиозните организации. – В: Сборник статии и доклади от научния колоквиум „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“- Пловдив, 30 май 2014 г., C., 2014.

Римскоправни аспекти на имуществения статус на религиозните организации. –  Studia iuris (2) 2014 (https://law.uni-plovdiv.bg/bg/наука/списание-studia-iuris/).

Aspectos de la actividad administrativa en la provincia romana de Moesia Inferior en la etapa imperial- in : III Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Medioambiental y Fiscal Romano, Torino, 7-8 del mayo de 2015. Hacia un Derecho Administrativo III, Madrid, 2016, 351-363.

От римския конкубинат до съвременното фактическо съпружеско съжителство- правни и етични аспекти, в: Правно-исторически проучвания, 2015, Година IV, Кн. 4. Благоевград, Изд. на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“,  2016.

Съвременните романистични изследвания и изучаването на римското публично право в България. – в: Юбилеен сборник в чест на проф. Людмила Илиева, С., 2015.

Някои аспекти на отговорността на съдията в римското право. – Studia iuris, (2) 2015 (https://law.uni-plovdiv.bg/bg/наука/списание-studia-iuris/).

Fundamentos romanos del uso de litus maris. – Rеvista general de derecho romano, Madrid, (27), 2016 (www. iustel.com).

Lex et ius. Римскоправната традиция и съвременното законодателство – Сборник статии и доклади от конференция „Законът на правото или правото на закона”, 20 ноември 2015 г., С., Нов български университет, 2016.

Римскоправни основи на правовата държава и правното значение на плебисцитите. – В: Сборник статии и доклади от конференцията, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет ,,25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“, 11-12 юли 2016, С., 2017.

Аlgunas reflexiones sobre el tema de ius sacrum como elemento de la definición del derecho público por Ulpiano. – Anuario de la Faculdad de Derecho de la Universidad de Alkala, 2016.

За римското наказателно право. – в: Сборник статии от Научните четения в памет на проф. Венелин Ганев и проф. Никола Долапчиев, С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017.

The right to life – some roman perspectives in modern Law – In:“From human rights to essential rights” ed. by Magdalena Sitek, Laura Tafaro, Michele Indellicato; Józefów 2018, р. 53-63; .

De iure gentium europaeum. – В: Сборник от Междуинституционалната научна конференция  „10 години България в ЕС – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, НБУ, 10 ноември 2017 г., 49-68  (http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=9#t – )

За римския модел на границата между публичното и частното право. – В: Право и граници, С., УИ, 2018, 309- 341.

Ius vitae – spes vitae. Prospettive romane nella legislazione contemporanea (Правото на живот – надеждата за живот). – Ius romanum, 2018, № 2, 73-95 (http://iusromanum.eu//ii/2018).

Някои аспекти на неоснователното обогатяване в Римското право. – В: Предизвикай: неоснователното обогатяване!, С., Сиела, 2019, 33-70;

Законодательная политика, законодательство, юридическое образование: размышления о Древнем Риме и современности. – В:  Кроткова Н.В. Quo vadis, Justitia? Развитие правовых систем с позиции юридических факультетов, Государство и право, 2019, № 9, 155- 167.         

Културни ценности и римскоправни аспекти на закрила на авторското право от плагиатство. – В: Право и културни ценности, Пловдив, ИДП БАН-ЮФ ПУ, 2019, 153-196.

Една различна перспектива за правото на живот. – В: Правата на човека –  70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, С., УИ, 2019, 189-207.

Peculium  и аctio de peculio. – Ius romanum, 2019, № 1, 210-250 (http://iusromanum.eu/documents/985691/6474724/pecunia_OFFICIAL.pdf/c0f97384-4481-4de0-9d9c-20d72036a4c1)

Защитата на изборите – защита на демокрацията в Древния Рим. – В: Правата на гражданите и тяхната защита, С., НБУ, 2018, 251-278 (https://law.nbu.bg/bg/publikacii/pravata-na-grazhdanite-i-tqhnata-zashtita)

Plagium  и плагиатство в Римското право. – В: Годишник на Департамент Право на НБУ в памет на Н. Манев за 2018, С., 2019, 85-106.

Понятието за санкция в римското право. – В: Санкциите в правото, С., УИ,  2019, 263-287

Res publica – res privata et leurs transformations – l’exemple de l’emphytéose en Droit romain. – Ius romanum, 2019, №, 2, 90-125.

Законодательная политика и и законодательные реформы – размышления о Древнем Риме и о современности.- В: Юридическая наука в современном мире: Россия и Болгария : монография под общ. ред. Е. А. Фроловой. Москва, 2020, 413-425.

Законодателна политика, реформи в законодателството, правно образование- размисли за Древния Рим и съвременността. – В: Quo vadis, Justitia?,С., УИ, 2020, 21-51.

Философията на римските юристи.- В:  За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов,  С., НБУ, 2020,  29-48 (https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/za-cennostite-v-pravoto-sbornik-s-dokladi-i-statii-ot-nauchna-konferenciq).

De constitutionibus principum Serdice datis. Constiturions impériales pour l’Orient et pour l’Occident. – In: Opolskie studia administracyjno-prawne (The Opole studies in administration and law), 18.3. (2020),  49-74.

За майчинството в Древния Рим. – Studia iuris, 2020, № 2, Специален брой: Майчинството – правни аспекти,  35-49 (https://law.uni-plovdiv.bg/paunov/2018-2019/2020-2021/Spisanie_studiq%20Urist_br.%202_END.pdf).

Studio e insegnamento di diritto pubblico romano in Bulgaria al inizio di XXI secolo. ) – In: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69.2. (2020),  603-616 (https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd/issue/58829).

Le pécule romain et l’origine de la responsabilité limitée en droit romain – Studia Iurispridentia,   v. 65 nr. 4 (2021), 672-725 (https://law.ubbcluj.ro/ojs/index.php/iurisprudentia), (https://law.ubbcluj.ro/ojs/index.php/iurisprudentia/article/view/98/115).

Lex Dei. – В: Научни четения на тема „Право и религия“. Сборник доклади. С., УИ, 2021, 72-109.

Quelques réflexions sur la maternité en Droit romain et à l’époque contemporaine.- In : Ius romanum, 2020, № 2, 204-253  (http://iusromanum.info/online_magazine/magazines/)

Мater familias. – В: ГСУ, ЮФ, 87 (2021), 37-87.

Сonstituciones imperiales emitidas en la antigua Serdica. – Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano IV (Actas IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano- Madrid, 12.12.2019), Madrid, 2021, 413-433.

Трансформации между публичната и частната собственост в Римското право. – В: Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи, Пловдив, ПУИ, 2021, 8-47.

Публичната собственост и римскоправните аспекти на нейното регулиране. – В:  Пролетни правни дни. Сборник с доклади от конференцията, организирана от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, ПУИ, 2021, 11-37. 

Древноримски  основи на някои съвременни проблеми за върховенството на правото. – В: Върховенство на правото – актуални проблеми. Сборник доклади от научна конференция, С., НБУ, 2021, 10-31 (https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/vyrhovenstvo-na-pravoto-aktualni-problemi).

Emphyteuseos contractus. – Ius romanum,    Obligatio, 2021, № 1, 341-372 (https://iusromanum.info/portfolio/broi-i-2021/).

Littoral maritime – fondements romains et legislation bulgare contemporaine. – Ius romanum, 2021, № 2 (https://iusromanum.info/portfolio/broi-ii-2021/).

Римскоправната защита на децата. – В: Сборник с доклади и статии от Международната научна конференция „Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, С., НБУ, 2022, 54-83 (https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/trideset-godini-ot-priemaneto-na-konvenciqta-za-pravata-na-deteto-predizvikatelstva-i-perspektivi-sbornik-dokladi-ot-mezhdunarodna-nauchna-konferenciq-10-dekemvri-2019-g-nov-bylgarski-universitet?fbclid=IwAR1C4FKFBWDk1ILbvBDYf76-J7h7pYS-741eM9yTo6HJ8FAnl1UhWafW0uk).

Брак и procreatio в Древния Рим. – В: Годишник на Департамент „Право“ на НБУ, № 10 (2020), С., НБУ, 2022, 74-129.

Мater semper certa est, pater is est, quem nuptiae demonstrant.- В: Сборник научни изследвания в чест на професор Цанка Цанкова. С., УИ, 2022, 116-159. 

Някои предизвикателства пред римското търговско право. – Предизвикателства към правото. Научни четения  в памет на Кристиан Таков, С., НБУ, 2022, 269-304.

Някои аспекти на стабилността в правото в Древен Рим. – В: Научни четения на тема „Предвидимост на правото“ . Сборник доклади. С., УИ, 2022, 16-39.

Некоторые аспекты стабильности в праве Древнего  Рима. – В: Право. Порядок. Ценности. Москва, Проспект, 2022,  22-42;

Кодификациите – reflexio iuris romani.- В: Научни трудове на ЮФ на ПУ, кн. 7, том 4 (2022),  13-72;

Ius emphyteuticarium…ius tertium sit. – Ius romanum, 2022, № 1, 305-337, (https://iusromanum.info/portfolio/broi-i-2022/)

За кодексите и кодификациите през призмата на Римското право. – В: Източниците на правото. Съвременни национално- и международноправни перспективи, С., УИ, 2022, 87- 102.

Някои размисли относно религиозната свобода във връзка с чл. 9 от ЕКПЧ и римското право.- В: 30 години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека. Сборник статии и доклади. С., НБУ, 2022, 40-65.

За римската и съвременната емфитевза.- В: Годишник на Департамент Право на НБУ (2021), С., НБУ, 2022,  62-95.

ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Произход на емфитевзата в следкласическото римско право.- СУ. Юридически факултет. 1997.

Publicum ius. – ПУ. Юридически факултет. 2016.

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

Пекулият в Римското право (обективна и субективна характеристика). – ПУ. Юридически факултет. 2000.           

Precarium. – ПУ. Юридически факултет. 2008.

ГРИГОРОВ, ГРИГОР НАЙДЕНОВ [GRIGOROV, GRIGOR NAIDENOV], професор, доктор право, Катедра по гражданскоправни науки, постъпил в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1995 г.

Завършва Софийския университет, Юридически факултет, право (1988). Постъпва в Институт за държавата и правото (ИДП) на БАН, редовна докторантура по стопанско право (1989 – 1993), дисертация: „Дружество с ограничена отговорност”, защитена през 1995 г.

Постъпва в Юридическия факултет на Пловдивския университет през 1995 и до 2002 г. е главен асистент по търговско право. Доцент по търговско право и несъстоятелност (2003 – 2017). От 2017 г. до момента е професор по търговско право и несъстоятелност. В ИДП е научен сътрудник I ст. (1996 – 2002) и доцент по гражданско и семейно право (2002 – 2017). Хоноруван асистент по търговско право в ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград (1994 – 1995), хоноруван доцент по търговско право в Европейския колеж по икономика и управление, гр. Пловдив (2004 – 2016); хоноруван доцент в Аграрен университет, Пловдив (2008 – 2010). Гост-доцент по гражданско право в РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе (2016–2019).

Участия в научни проекти (от последните 10 години).Ръководител на колективен проект „Стопанският обмен на блага – правни и икономически аспекти“ (2013 – 2014), финансиран по договор с фонд „Научни изследвания” на Пловдивския университет; участник в колективен проект: „ Soft Law: правни и социологически измерения“ (2015 – 2016), финансиран по договор с фонд „Научни изследвания” на Пловдивския университет.

Специализация по европейско дружествено право в Юридическия институт на университета на Виена, Австрия, стипендия на Австрийската служба за академичен обмен), (февруари – юни 1998).

По-важни участия в европейски и други научни прояви. Представител на правителството на Република България на Конференцията на УНИДРОА за изработването на Модел-закон на Унидроа за международния търговски лизинг, проведена в Йоханесбург, Република Южна Африка (2007), и Маскат, Султанат Оман (2008). Участие в конференциите на Дружеството по европейско договорно право (SECOLA), проведени съответно в Люксембург и Оксфорд; на Унидроа в Рим (2013-2015).

Юрисконсулт в държавно предприятие (1989 – 1991); лектор на курсове за следдипломна специализация по Медицинско право към ИДП на БАН и консултант към Комисията по здравеопазване при 39 Народното събрание на Република България (1998 – 2002). Участник в работни групи в Министерство на правосъдието по изготвяне на законопроекти в областта на търговското право  (2012–2014). Председател на Научния съвет на ИДП при БАН (2011 – 2019). 

Член на Българската асоциация по сравнително право; на редакционната колегия на списание ,,Правна мисъл“ (от 2015), ,,Студия юрис“ (от 2021) и на сборници със статии/студии по право – ,,Семейните отношения в променящия се свят“ (https://sibi.bg/semeynite-otnosheniya-v-promenyaschiya-se-svyat.html), ,,Soft Law и съвременното право“ (https://sibi.bg/soft-law-i-svremennoto-pravo.html) ,,Имуществените отношения в правото“ (2021), ,,Пролетни правни дни“ (2021), „Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи“ (2023) и др.

Почетен плакет за принос в развитието на българското право, ЮФ на ПУ (2023).

Публикации –  над 50, включително четири монографии, основно в областта на търговското право и несъстоятелността.

ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ   

КНИГИ

Дружество с ограничена отговорност. С., Конис, 1994, 222 с.

 Вливане и сливане на търговски дружества. (Глава 16 на Търговския закон). С., Фенея, 2001, 316 с.

‘Bulgaria’. – In: International Encyclopaedia of Laws: Corporations and Partnerships, edited by Koen Geens. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2015, 214 p.

Отнемане на незаконно придобито имущество: предизвикателства и перспективи пред българския модел (в съавторство). С., 2014, 107 с.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Търговско право (учебно помагало). Пловдив, 2005, 120 с.

Основи на търговското право. Учебно помагало. Пловдив, 2011, 104 с.

Търговско право. Кратък курс. Пловдив, FastPrintBooks, 2013, 362 с.

Несъстоятелност. С., Сиби, 2017, 467 с. .

Търговско право. Обща част. FastPrintBooks, 2021, 259 с.

СТУДИИ И СТАТИИ

Апортът в търговското дружество. ─ Правна мисъл, 1993, №  4, 24-33.

Прекратяване на членството в ООД. ─ Правна мисъл, 1995, № 1, 92-98.

Дружествен договор и устав. ─ Търговско право, 1995, № 1, 11-17.

Правни последици от прекратяване на членството в ООД. ─ Правна мисъл, 1995, № 2, 78-82.

За правото на едностранно прекратяване на членството в ООД с писмено предизвестие на съдружник (чл. 125, ал. 2 от ТЗ). ─ Съвременно право, 1995, № 2, 54-62.

Дружественият договор. ─ Търговско право, 1995, № 2, 34-46.

Правно положение на невписаното ООД. ─ Търговско право, 1995, № 3, 29-36.

Органното представителство на търговеца. ─ Правна мисъл, 1997, №  1, 46-60.

Понятие за капитал на търговско дружество. ─ Търговско право, 1999, № 4, 49-57.

Амстердамският договор – нов етап в развитието на Европейския съюз. ─ Правна мисъл, 1999, № 2, 87-92;

Може ли ООД да придобива “свои” дялове. ─ Правна мисъл, 1999, № 3, 22-29.

Въпроси на придобиване на “свои” акции от акционерно дружество. ─ Правна мисъл, 2000, № 1, 51-61.

Трябва ли поглъщащото търговско дружeство да увеличи своя капитал при вливане. ─ Правна мисъл, 2001, № 1, 3-12.

Сливане на търговски дружества по Търговския закон – правни белези и някои       съпоставки. ─ Правна мисъл, 2001, № 3, 3-14.

Електронният документ – понятие и приложението му в гражданското и търговското право. – Търговско право, 2001, № 4, 60-66.

Мнозинство за вземане на решението на търговско дружество за вливане или сливане. ─ Правна мисъл, 2001, № 4, 38-46.

Едновременно увеличаване и намаляване на капитала на акционерно дружество (чл. 203 ТЗ). ─ Пазар и право, 2002, № 5, 5-10.

Има ли търговецът – юридическо лице, права и задължения с оглед на личността? ─ Правна мисъл, 2002, № 4, 20-32.

Наследствени последици от смъртта на едноличния собственик на капитала в дружество с ограничена отговорност. ─ Правна мисъл, 2003, № 2, 35-48.

Промените в Част Първа на Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003 г.). ─ Правна мисъл, 2003, № 4, 62-69.

Основания и условия за допустимо придобиване на собствени акции от акционерно дружество по търговския закон. ─ В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, Право, Кн. 7, т. 3. Плодвив, ПУИ, 2004, 56-76.

Отговорност за задълженията при прехвърляне на предприятие по член 15 от          Търговския закон. – В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. С., Сиби, 2005, 96–127.

Кооперацията – прилики и отлики от търговското дружество. – Делова седмица, 2005, № 19, 3–6.

Промени в уредбата на застрахователния договор. – Правна мисъл, 2006, № 3, 30-52.

Нова уредба на търговската регистрация със Закона за търговския регистър. ─ Правна мисъл, 2006, № 4, 78-93.

Свръхзадължеността като основание за откриване на производство по несъстоятелност (чл.742 от Търговския закон). – Правна мисъл, 2011, № 1, 32-47.

Понятие за кредитори в прозводството по несъстоятелност. – В: Сборник 50 години Пловдивски университет. Правната наука традиции и актуалност. П., ПУИ, 2012, 362–374.

Последици от откриването на производството по несъстоятелност за сключените от длъжника договори (чл. 644 ТЗ). – Юридически свят, 2012, № 2, 80–99.

Принципът за равенство на кредиторите в производството по несъстоятелност. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. С., Фенея, 2013, 176–205.

Въпроси на командитното дружество с акции. – В: Правото – изкуство за доброто и справедливото. 20 години Юридически факултет. П., Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, 285 – 295.

Нови кредитори в производството по несъстоятелност. – Правна мисъл, 2014, № 1, 20–38.

Въпроси относно прихващането в производството по несъстоятелност. – Юридически свят, 2014, № 2, 34–53.

Презгранична несъстоятелност – основни проблеми и някои предложения de lege ferenda с оглед на Модела-закон на УНСИТРАЛ за презграничната несъстоятелност. – Правна мисъл, 2015, № 4.

Процесуална предпоставка за допустимост на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество ли е наличието на висящо производство във връзка с привличането на едно лице като обвиняем за престъпление по чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ. – Правна мисъл, 2017, № 1, 92-101.

Производство по стабилизация на търговец – общи положения. – Търговско и облигационно право, 2017, № 6, 62–72.

Откриване на производство по стабилизация. – Търговско и облигационно право, 2017, № 7, 68–80.

Производство по стабилизация на търговец – последици от откриване на производството.  – Търговско и облигационно право, 2017, № 8, 62–76.

Производство по стабилизация на търговец – разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация. – Търговско и облигационно право, 2017, № 9, 65–77.

Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2017, № 10, 60–67.

Бележки относно основанието за прекратяване на членство в ООД по чл. 125, ал. 2 ТЗ – Правна мисъл, 2019, № 4, 45–62

Проблемни въпроси при прилагането на чл. 140, ал. 1 и 3 и чл. 231, ал. 3 от ТЗ за вписване на решения на Общото събрание в търговския регистър. – В: Пролетни правни дни 2020. Том 1. Пловдив, 2021, 203–214.

ЗИНОВИЕВА, ДАРИНА ПЕЕВА [ZINOVIEVA, DARINA PEEVA], професор, доктор по право, Катедра по публичноправни науки, постъпила в Юридическия факултет на Пловдивския университет през 1994 г.

Завършва Софийския университет, Юридически факултет, право (1987). Постъпва в Пловдивския университет като асистент, последователно е старши и главен асистент по административно право и административен процес (1994-2001). Хоноруван асистент в ЮФ на СУ по административно право и административен процес (1995-1996); хоноруван асистент в ЮФ на НБУ по административно право и административен процес (1994-1996). Защитава дисертация за получаване на ОНС ,,доктор по право” на тема ,,Лицензионни административни актове” (1997). Лектор по медицинско право за юристи в ЮФ на ПУ (от 1997 досега). Научен сътрудник и старши научен сътрудник в Института за правни науки към БАН, секция по публичноправни науки (1997-2007). Лектор по право на държавния служител, по административно право в здравеопазването в ЮФ на ПУ (1999 и 2000). Лектор в ЮФ на НБУ по медицинско право (2000-2010).

Доцент (2001-2010) и професор по административно право и административен процес (от 2010). Ръководител на Катедрата по административно право и административен процес в Юридическия факултет на Пловдивския университет (2003-2011); декан на Юридическия факултет на Пловдивския университет (2011-2015).

Лекции за неюристи (от 1996 г. през различни периоди, а за някои области – и досега) по управление на здравеопазването в НБУ; по административно право в здравеопазването във факултет “Сестринско дело” на Медицински университет, гр. София; по здравно законодателство и правни аспекти на медицинската професия в Медицински колеж гр. София; по правен режим на лица с увреждания – Педагогически факултет на ПУ; към Бургаски университет “проф. Асен Златаров” – по основи на правото; в множество следдипломни курсове, като например лектор и ръководител на курсове  по медицинско право към ИПН, БАН. Лектор по европейско административно право за държавни служители в Институт по публична администрация към Министерския съвет; на общински служители в администрацията по медицинско право, в НБУ и ВМА.

Специализация по правен режим на приватизацията в Република България (1993). Специализация в Католически университет в Льовен, Белгия (1996). Специализация в Британската академия на науките – Институт по право на тема ,,Медицинско право” (1997). Специализация в Калифорнийски университет, Сан Бернардино, САЩ на тема ,,Администрация в здравеопазването” (2001). Специализация в Свободен университет на Барселона, Испания и в Трансплантационен координационен център на Каталуния  – “Администрация и мениджмънт на трансплантацията. Правни аспекти” (2003).  

Юрист в консултантска фирма ,,Сиела“ (1991-1993). Адвокат в Софийска адвокатска колегия (1993 и досега). Юридически експерт към Комисията по здравеопазване на 39-то Народно събрание. Юридически консултант на Националната здравноосигурителна каса (2003 – 2004). Независим експерт към Европейската комисия в Брюксел (от 2002- над 10 г.). Член на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет с 5 годишен мандат (2004 – 2009). Експерт в експертна група по законодателството в Министерски съвет (2006 – до юни 2009). Участие в работни групи по съставяне на нормативни актове – Наредба за единните държавни изисквания по специалността „право”; Проект на Закон за пациента; Проект на Закон за процесуалното представителство на Република България в Европейския съд по правата на човека; Наредба изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания по специалността „право“; проекти за изменение на Административнопроцесуалния кодекс – текстове за административния договор (2009-2015); Юридически консултант по законодателството на Министъра на здравеопазването (2012).

Член на Правния съвет на Президента на Република България (2012-2017). Член на Консултативен съвет по законодателството към 44-то Народното събрание (2019)

Номинация на БАН за научно издание на годината – за монографията ,,Медицинско право“, С., Сиела, 2004. Включена в изданието „Жените в историята на академичната наука в България“.

Почетна грамота на СЮБ за създаване на Гостна на правника.

Почетен знак на Върховния административен съд за принос в обучението на магистрати (2021).

Почетен плакет за принос в развитието на българското право, ЮФ на ПУ (2023).

Инициатор и учредител на Българска асоциация за медицинско право, официален член на Световната асоциация за медицинско право (1995). Три  мандата неин вицепрезидент (1995-2001). Член на Научно-обществения съвет на Българо-американска фондация за развитието на биотехнологиите (2001-2004). Отговорен редактор на сп. ,,Медицинско право“ (2008). Член на редакционната колегия на сп. ,,Норма“ (2016-до сега). Член на редакционната колегия на сп. „Бизнес и право“  (2017). Член на редакционната колегия на сп. ,,Медицинско право и здравеопазване“ (от 2021), на редакционната колегия на сп. ,,Студия юрис“ (от 2021), и на сборници – издания на ЮФ на ПУ като например ,,Пролетни правни дни“ (2021), „Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи“ (2023), на редколегията на Научните трудове на ЮФ на ПУ (2022) и др.

Член на Съюза на юристите в България, както и на Юридическото дружество по медицинско право и здравеопазване.

Участия в научни форуми в България и чужбина с изнесени над 60 (шестдесет) доклада по актуални теми в областта на административното и медицинското право.

ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ   

КНИГИ

Частната медицинска практика, С., Сиела, 1995, 148 с.

Лицензионни административни актове, С., Сиела, 1998, 198 с.

Лицензионни административни актове. Второ преработено и допълнено издание, С., Сиела, 2008, 319.

Права на пациента, С., Сиела, 1998, в съавторство, 133 с.

Правен режим на лечебните заведения. Създаване, управление, закриване. Книга първа, С., Сиела, 1999, 383с., Второ преработено и допълнено издание от 2000 г.

Компетентност на административните органи, С., Сиела, 2000, 217 с.

Правен режим на лечебните заведения. Дейност, договаряне и финансиране, санкции. Книга втора, С., Сиела, 2002, 526 с.

Правни и етични проблеми на донорството и трансплантацията, С., Сиела, 2003, 185 с.

Медицинско право, 2004, С., Сиела, 565 с.

Дискусионни тези в административното право и процес, С., Симолини, 2008, 328 с.

Дискусионни тези в административното право и процес. Второ преработено и допълнено издание, С., Сиела, 2009, 350 с.

Patient’s rights in the EU – Bulgaria, Leuven, 2007, в съавторство.

Маловажен случай в административното наказване, С., Фенея,  2011.

Правен режим на лицата с психични разстройства, С., Сиела, 2012, в съавторство.

Медицинско право. Второ актуализирано и допълнено издание, С., Сиела, 2016, 831 с.

Компетентност на административните органи. Второ актуализирано и издание, С., Сиела, 2018, 341 с.

Medical Law. Bulgaria. Kluwer Law International. International Encyclopaedia of Laws (IELs), 2008, 2011, 2014, 2017, 2021, 2022.

Глава от книгата: Законодателството за академичното развитие в Република България, в съавторство с Е. Салкова, Д. Зиновиева, Ж. Драганов, Х. Банов, С, БАН, 2018.

Тълкуване в публичното право, С., Сиела, 2023, 350 с.

ИЗБРАНИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Ръководство по Административно право и административен процес,  семинарни дискусии, казуси и съдебна практика,  С. Фенея, 1998, 164 с. 

Ръководство по Административно право и административен процес,  семинарни дискусии, казуси и съдебна практика. Второ преработено и допълнено издание, С., Фенея, 2004, 187 с.

Административно право – специална част, курс лекции, в съавторство, С. Сиби, 2015 (https://sibi.bg/administrativno-pravo.-specialna-chast.html).

ИЗБРАНИ СТАТИИ И СТУДИИ

Проблемът за вписването и заличаване на вписването на търговския представител според Търговския закон. – Практическо право, 1993, № 6.

Съвместно упълномощаване на прокуристи. – Търговско право, 1994, № 3.

Правен режим на търговските представителства във връзка с избягване на двойното данъчно облагане, в съавторство. – Търговско право, 1994, № 4.

Правни проблеми при съгласуване волеизявленията на административните органи при издаване на индивидуални административни актове. – Правна мисъл, 1994, № 3.

За контрола на Върховния съд върху административните актове на Министерския съвет и министри. – Правна мисъл, 1995, № 4.

Правна същност на понятието ,,лиценз” в административното и гражданското право. – Правна мисъл, 1996, № 4.

Актуален правен режим за създаване и дейност на частни медицински структури.

Преустановяване действието на административния лиценз. – Правна мисъл, 1998, №1.

Проблемът за изключване на съдебния контрол върху индивидуалните административни актове. – Административно правосъдие, 1998, № 5/6.

Признаване на професионалната квалификация на специалисти в здравопазването. – В: Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност. Трудове, том I, С., изд. БАН-ИПН, 1998.

Правни проблеми на административната реформа в Република България. – Правна мисъл, 1999, № 1.   

Актуален преглед на законодателството и юриспруденцията на Република България в здравеопазването, в съавторство. – Административно правосъдие, 1999, № 4. Същото – на английски език в: International Journal of Health Legislation, Kluwer, 1999, No 6/4.

Patient rights in the Republic of Bulgaria. – In:   Proceedings Reports Acts, 1998, vol. 2, p. 745-749 [Световен конгрес по медицинско право, Унгария].

Административноправен режим на културно-историческите ценности в България,  сборник  доклади, С., изд. БАН, 1999 , 7-21.

Незаконосъобразност на административните актове при некомпетентност на административния орган – анализ на съдебната практика. –  Съвременно право, 2000, № 2, 80-90.

Правни проблеми при трансплантацията и органодонорството. – В: Научни трудове. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Право.  т. 1, кн. 7 (2000), 119-139.

Административно лицензиране и регистрация в здравеопазването (сравнителен анализ и законодателство в България). – Правна мисъл, 2000, № 1.

Правен режим на приватизацията на лечебните заведения. – Търговско право, 2001, № 3.

Правен статут на Националния рамков договор по Закона за здравното осигуряване. – Административно правосъдие, 2002, № 3.

Аналитичен преглед  на законодателството в здравеопазването, свързано с преодоляване на корупцията в тази сфера. – В: Корупция и правни средства за противодействие, С., 2003, ИПН, БАН.

Правни и етични проблеми в хирургията. – В: Хирургия. Основи на хирургията, Т.  1, под редакцията на проф. д-р Д. Дамянов, С., Знание, 2004.

National Regulations on Ethics and Research in Bulgaria, European Communities, Luxemburg, 2003. Национално законодателство за етика в научните изследвания. Сборник на Европейския съюз, Люксембург, 2003. Двуезично издание, с предговор от министъра на образованието и науката.

Правно изследване на Националния рамков договор като източник на осигурителното право, в съавторство. – Административно правосъдие, 2004, № 1.

Правни проблеми при прилагане на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. – Правна мисъл, 2004, № 3.

Bulgarian Legislation and Practice Concerning Protection of Subjects of Clinical Trials, Romanian Journal of Bioetics, volume 4, No 3, 2006.

Санкционни финансови актове на Здравноосигурителната каса. – Административно правосъдие, 2007, № 2.

Patient rights in the EU- Bulgaria, Leuven, Belgium, 2007, 45 р.

Развитие  на медицинското право у нас и по света. – Медицинско право, 2008, № 1.

Права на пациента – анализ на действащото законодателство  в  някои  особени хипотези. – Медицинско право, 2008, № 1.

Административният договор в публичното право – съвременност и история. – В: Римско и европейско право, Пловдив, ПУИ, 2008.

Предизвикателства пред правната ни система. – В: Правната наука-традиции и актуалност, 50 години ПУ ”П. Хилендарски”, П., ПУИ, 2012.

История и актуалност в административното наказване. – В: Сборник 100 г. от рождението на проф. М. Андреев, С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2011.

Проблеми при административното наказване на търговците по см. на Търговския закон. – Търговско право, 2011, № 3.

The Administrative Law in Bulgaria, the part of the book on Administrative Law in the Balkans, edt.  University of Trieste, Italy, 2011.

Маловажен случай в административното наказване – практически аспекти. – В:   Правото – изкуството за доброто и справедливото. [20 години Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013.

Правни и етични въпроси в здравеопазването, в съавторство. – В: Артропластика на тазобедрената става, под ред. на Петър Тивчев, Пламен Кинов, С.,  Бг книга, 2014.

Реформата в административното и конституционно правосъдие, актуални въпроси. – Административно правосъдие, 2015, № 1.

Преглед на промените в законодателството при медицинската отговорност за периода 2014/16 г. – Адвокатски преглед, 2016, № 8.

Принудителните административни мерки – прилагане, оспорване и изпълнение. –  Административно правосъдие, 2017, № 3.

Административният договор в юриспруденцията на България и на Европейския съюз. – В: Правото – традиции и перспективи. Международна конференция 25 години Юридически факултет на ПУ, 2017 г. С., Сиела, 2018.

Контрол върху колективните органи в Закона за висшето образование. – В: Сборник научна конференция ЮФ на УНСС „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса”, С., УНСС, 2017 .

Електронните съобщения в административното производство при издаване на индивидуален административен акт. – Норма, 2018, № 7.

Спорът за компетентност в практиката на Конституционния съд. – Общество и право, 2018, № 10.

Административният договор в правоприлагането след измененията в Административно-процесуалния кодекс от 2018 г. – В: Научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция, ЮФ на ПУ, С., Сиела, 107-111.

Bulgaria’s response to the emergency created by Covid-19, в съавторство, comparative Covid law, Italy, 2020, (https://www.comparativecovidlaw.it/);  (https://www.comparativecovidlaw.it/?s=Bulgaria%E2%80%99s+response+to+the+emergency+created+by+Covid-19)

Правен режим на Извънредната епидемична обстановка в българското законодателство. – Медицинско право и здравеопазване, 2020, № 1, 4-17.

Patient autonomy and criminal law: a Bulgarian perspective [Студия в съавторство]. –  In: Patient autonomy and criminal law European perspectives, Routledge, Taylor&Francis, 2022.

Компетентност на административните съдилища. – В: Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи, конференция по повод 30 години ЮФ на ПУ, приета за печат и предстои да бъде издадена през 2023.

Електронното съдопроизводство при задължително лечение на лица с психически увреждания. – Медицинско право и здравеопазване, 2022, № 4.