Последни статии

 • Десислава Кузманова


  03.06.2022
  ОСОБЕНОСТИ НА СЪБИРАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО И НЕГОВИТЕ ДЯЛОВЕ КАТО ОБЕКТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ
 • Владислав Дацов


  03.06.2022
  РАЗВИТИЕ НА ПОЛИЦИТАЦИЯТА ОТ ДРЕВЕН РИМ ДО НАШИ
 • Чавдар Грошев, Димитър Попов


  03.06.2022
  АСПЕКТИ В РАЗСЛЕДВАНЕТО ЧРЕЗ СЛУЖИТЕЛ ПОД
 • Велина Тодорова


  03.06.2022
  ПРОМЕНИТЕ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС ОТ 2020 Г. МЕЖДУ ИСТИНАТА ЗА ПРОИЗХОДА И ИНТЕРЕСИТЕ НА
 • Поля Голева


  03.06.2022
  ПРИЛОЖИМОСТТА НА ЧЛ. 114, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ПРИ ТЪРГОВСКИТЕ
 

STUDIA IURIS

Уважаеми читатели, добре дошли в интернет страницата на списание „Studia Iuris“ на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“!

„Studia iuris“ е специализирано юридическо онлайн списание на ЮФ на ПУ. То е създадено с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет – Протокол № 28 от 4 февруари 2014 г.

Нашето списание е отворено за всички – идеята ни е всеки с професионални интереси в областта на правото да има възможност да сподели научните си изследвания, опита си,  практиката си, да критикува, да предлага нови разрешения, да усъвършенства законодателството и теорията. Особено бихме се радвали на студентските разработки на нашите възпитаници. Предлагаме трибуна на всички колеги, които имат допирни точки с правото: юристи, историци, филолози, педагози, икономисти.

Надяваме се да сме ви провокирали и очак­ваме вашите мнения и становища, ваши статии, предложения и препоръки. Те без съмнения ще обогатят нашето (и вече – ваше) списание.