Последни статии

 • Симона Сивкина


  17.07.2022
  РАЗУМНИЯТ СРОК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС –СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКОТОЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА С
 • Васил Илиев


  17.07.2022
  ПРАВНОТО ЗНАЧЕНИЕ НАЕЛЕКТРОННИТЕ ФИШОВЕ И АКТУАЛНИТЕПРОБЛЕМИ В СЪДЕБНАТА
 • Антоний Гатов


  17.07.2022
  УПРАЖНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН СЪДЕБЕН КОНТРОЛВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ КАТОПРЕДПОСТАВКА ЗА НЕЙНАТА
 • Иван Кърчев


  17.07.2022
  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО КАТО ПРАВНОПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД
 • Радослав Митев


  17.07.2022
  РАЗВИТИЕ НААДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТОУСТРОЙСТВО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД
 

STUDIA IURIS

Уважаеми читатели, добре дошли в интернет страницата на списание „Studia Iuris“ на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“!

„Studia iuris“ е специализирано юридическо онлайн списание на ЮФ на ПУ. То е създадено с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет – Протокол № 28 от 4 февруари 2014 г.

Нашето списание е отворено за всички – идеята ни е всеки с професионални интереси в областта на правото да има възможност да сподели научните си изследвания, опита си,  практиката си, да критикува, да предлага нови разрешения, да усъвършенства законодателството и теорията. Особено бихме се радвали на студентските разработки на нашите възпитаници. Предлагаме трибуна на всички колеги, които имат допирни точки с правото: юристи, историци, филолози, педагози, икономисти.

Надяваме се да сме ви провокирали и очак­ваме вашите мнения и становища, ваши статии, предложения и препоръки. Те без съмнения ще обогатят нашето (и вече – ваше) списание.