ЕКОЛОГОПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ