1. Книгата „Семейните отношения в променящия се свят“  

Както личи от подзаглавието на книгата „Правни, икономически и социологически измерения“, издание на „Сиби“, подходът ѝ е съвършено нов за българския читател, тъй като в нея за първи път у нас се прави мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Инициатор на анализа е изследователски екип от Юридическия факултет и от Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ . Своеобразни сподвижници на инициаторите са техните колеги от Института за държавата и правото на БАН (ИДП), Съюза на съдиите в България (ССБ), Философско-историческия факултет на Пловдивския университет, Софийския университет, Съюза на юристите в България (СЮБ), Свободния университет в Амстердам (Холандия), Университета в Ополе (Полша), Националния университет за дистанционно обучение в Мадрид (Испания), които са предоставили свои материали за публикуване. Книгата представлява двуезичен сборник (на български и английски език), който включва 19 интерпретации на 21 автори, посветени на  семейните отношения и правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право; на икономическия и социологическия анализ. Разработките са подредени в 4 тематични кръга, сред които централен е въпросът за границите между частното договаряне и намесата на държавата в отношенията между членовете на семейството. Академичният анализ е допълнен от позицията на практикуващите юристи. Представено е и студентското научно творчество.  Първите две части на сборника предлагат класически и смели интерпретации на брака, съжителството без брак и брачния договор. Римскоправната концепция за брака се оглежда в съвременното разбиране за този съюз, въплътено в модерното семейно право. Повлиян от времето е центърът на книгата, посветен на тълкуването и прилагането на противоречивия институт на брачния договор. Българските автори, както и колегите им от Холандия, Полша и Испания, предлагат тълкуване на института в сравнение с други имуществени брачни режими от различни позиции. Застъпени са две полярни тези – брачният договор е инструмент, който може да удовлетвори всички потребности от регулация в семейството, но и тезата за границите на договорната свобода, определена от семейноправните принципи и ценности. Полезен е сравнителноправният поглед към различни системи на уредба на брачния договор и имуществените брачни режими, както и към режимите за уредба на имуществени отношения в двойки, съжителстващи без брак. Последните два тематични кръга разискват отношенията родителите – деца и края на брака. Представена е позиция по българската дискусия за правата на майките или на бащите и за интересите на детето при прекратяване на брака. Критично е осмислена позицията на законодателя и на съдебната практика за решаването на споровете между родителите, включително и този за съдебното разрешение за пътуване на дете в чужбина. Разгледани са европейскоправните аспекти на производствата по брачни дела. Не на последно място, представени са идеи за промени както в законодателството за семейството, така и при тълкуването и прилагането му в контекста на съвременните тенденции в поведението на членовете на семейството и в интерес на децата.  

2. Представянето на книгата в края на м. октомври 2014 г.  

То се състоя в два различни дни, на 28 октомври в София и на 30 октомври в Пловдив, със съдействието на издателство „Сиби“ и ЮФ на ПУ, от една страна, и ИДП и ССБ, от друга – за събитието в София, и ФИСН на ПУ и пловдивското дружество на СЮБ, от трета страна – за събитието в Пловдив. В допълнение, първото по ред представяне беше посветено на 145 години от създаването на БАН, а второто – на Деня на народните будители 1 ноември. На тези събития участниците имаха възможност да се запознаят накратко със замисъла на редакционния съвет на книгата и най-вече основните идеи от анализите на повечето автори в сборника, да им зададат въпроси и изразят свое мнение по дискутираните теми. Макар и две като събития, резултатите от тях се допълват много интересно и заедно оформят впечатлението от едно по-цялостно представяне на книгата, тъй като отчасти авторите, резюмиращи свои материали, както и аудиторията участници, бяха различни. Водещи на двете прояви бяха членовете на редакционния съвет на сборника доц. д-р Велина Тодорова, доц. д-р Григор Григоров и д-р Ангел Шопов.  На представянето в София, състояло се в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата, аудиторията бе от юристи – както изтъкнати практици и теоретици (съдии, преподаватели от юридическите факултети на ПУ, СУ, УНСС, НБУ и БСУ, изследователи от ИДП, адвокати) така и млади (студенти и докторанти). Бяха представени и неправителствени организации (НПО) в областта на семейните отношения – напр. Асоциация за детско развитие „Член 24”.  Премиерата на книгата в Пловдив се проведе в зала „Компас“ на Ректората на Университета и събра преподаватели, студенти и докторанти от ЮФ и ФИСН на ПУ; студенти и докторанти от други факултети и висши училища, културолози, филолози и практикуващи юристи – съдии, зам.-омбудсмана на Пловдив, юрисконсулти, адвокати. В своето изказване като читател съдия Галя Вълкова от Софийски районен съд се спря на оскъдната правна уредба на неимуществените отношения между съпрузи и между съпрузи и деца, като приветства появата на нови изследвания по темата. Тя подчерта мястото на всеки един от родителите, без значение от неговия пол, за защита на интересите на детето и особено акцентира на чуждестранните изследвания, намерили място в книгата, които ще бъдат от особена полза.  На представянето в Пловдив друг читател, съдия Александър Точевски от Пловдивски районен съд, одобри подхода на сборника да обхване и изследва семейните отношения в тяхната динамика, като от своя страна обърна внимание на анализите в него, посветени на неуредени до момента от правото ни явления в семейните отношения. Той говори и за практическите въпроси по семейни спорове – за разводите по взаимно съгласие; личните отношения на дете с дядо и баба. Съдия Точевски оцени високо материалите в сборника, посветени на разрешението за пътуване на дете в чужбина и на лишаването от родителски права. Резюмето дали бракът е договор (студия на д-р А. Шопов и д-р Кр. Митев) предизвика дискусия на представянето в Пловдив. Въпрос зададе адв. Маргарита Димова за вида договори, който стои най-близо до брака като правен акт. По идея на доц. Григоров се разисква характерът на отговорността за вреди между съпрузи – договорен или деликтен. Интересно допълнение бе направено от д-р Георги Мишев, културолог, който осветли публиката по вижданията за брака на древните елини и траки. След експозето на д-р Радослава Янкулова по немския опит за хоризонталното действие на основните права в светлината на брачния договор на представянето във ВКС, проф. д-р Емилия Друмева сподели свои размисли за действието на основните права в частното право и  поздрави авторите, оценявайки книгата като много стойностна.  Изводите на д-р Ярослава Генова от анализа ѝ на пресечните точки между правото на труд, на трудово възнаграждение и брачен договор също предизвика широк отзвук у аудиторията в зала „Компас“, като въпросите към нея бяха главно от колегите-адвокати. Със същия интерес, този път и от страна на студенти, и икономисти, беше възприето и резюмето на д-р Атанас Владиков от ФИСН на материала му за оценката на човешкия капитал в условията на граждански брак, основан на наблюденията му по водещата практика на американските съдилища. Беше зададен въпрос от адв. Атанас Костов дали освен да се трупа човешки капитал в брака, може и да се търпят загуби от другия брачен партньор. Участниците в дискусията сами хвърлиха мост между двете представени разработки, като попитаха наследяват ли се натрупаните осигурителни вноски от единия при смърт на другия съпруг. Дискутираше се нашата правна уредба и семейното подоходно облагане на САЩ, което допуска наследяване на тези вноски.   С интерес бяха посрещнати и резюметата на следващите автори – на ас. Димитър Топузов, докторант в ЮФ на ПУ, за симулацията при брачния договор, както и това на  съдия Васил Петров, докторант в ЮФ на СУ, посветено на съвместните завещателни разпореждания между съпрузи.  Начало на експозетата по третия тематичен кръг постави доц. д-р В. Тодорова по темата за  споровете между майки и бащи за родителски права. Доц. Тодорова изрази мнението си, че в момента у нас de facto няма равенство между родителите по повод упражняването на родителските права след развода. Тя аргументира тезата, че организацията на родителството след развода зависи не от правата на родителите, а от интересите на детето. Изказването на доц. Тодорова предизвика оживена дискусия с представители на организациите на бащите. Особено активен беше адв. Пл. Борисов, който след като приветства появата на книгата, макар и със забележки, изрази несъгласие с тезата на доц. Тодорова и посочи като примери за нашия законодател законите на Австралия и Швейцария по повод уредбата на споделеното родителство. Адв. Борисов набеляза и проблеми на семейното ни законодателство, отчасти засегнати в други анализи, публикувани в книгата – напр. невъзможността да се оспорва произходът от бащата, отправи предложение de lege ferenda да се въздигне като престъпление непредставянето на дете и се спря на уредбата на допълнителните протоколи от Конвенцията за правата на детето. Тезата на доц. Тодорова беше подкрепена от друг участник в дискусията – Георги Ганчев, гл. ас. и докторант по граждански процес в ЮФ на ПУ. Съдия Иван Георгиев, докторант в ИДП, представи съвместната си публикация със съдия Цветелина Кържева, посветена на процесуалните аспекти на лишаването от родителски права. Той акцентира на предимството на неимуществените пред имуществените права в тази процедура. Обсъждането продължи съдия В. Петров, който постави въпроса за тежестта на доказване при производството по лишаване от родителски права.  Студентът от ЮФ на ПУ Веселин Козарев скицира практическите аспекти на  съдебното разрешение за пътуване на дете в чужбина и направи предложения за промяна на практиката. Резюмето му предизвика доста въпроси – от това дали е редно изобщо да има разрешение за краткотрайно пътуване в чужбина (доц. Тодорова) до подкрепа на производството, но с предложения de lege ferenda (адв. Борисов); да се вписва в нарочен регистър така даденото разрешение (И. Василев); че отвличането на дете може да се случи и при дадено разрешение за пътуване в чужбина (Атанас Блидов, ас. от ИДП); че и сега извеждането на дете в държава, която не е страна по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, представлява проблем, ако детето бъде оставено в тази държава (Стоян Колев, НПО на бащите и потърпевш); изказано бе мнение за приложение на режима на общата дееспособност при пътуване на дете в чужбина (Анна Чолакова, гл. ас. в ЮФ на  БСУ и докторант) В последния, четвърти по ред тематичен кръг, експозе представи абсолвентът от ЮФ на ПУ Ивайло Василев. Той предлага въвеждането у нас на познатия на редица чужди законодателства институт на законната раздяла , която според автора е средство за бърза и ефективна промяна в брачните отношения при настъпил разрив между съпрузите. Предложението беше посрещнато с обсъждане от публиката, която оприличи института на квази обезпечително производство в съпружеските отношения (апелативен съдия Севдалин Божиков).  Във връзка с наближаващия 1 ноември, на представянето на книгата в Пловдивския университет абсолвентът И. Василев беше награден от ръководството на ЮФ на ПУ с грамота за цялостната си дейност и активно участие на студентски форуми, както и беше удостоен със званието „студент-будител“. Времето, отредено за представянето на книгата и в двата града, бързо отлетя, като все надхвърляше очакванията на организаторите за ползата от дискусията и заинтересуваните от семейните отношения, които изобщо не са само юристи.  Да пожелаем книгата да има свой нов тираж и свои следващи томове!