ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ. 249, АЛ. 2 НПК И СРОКЪТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 4