ПО ВЪПРОСА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ГАРАНТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА