МЯСТОТО НА ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА ПРИЧИННАТА ВРЪЗКА В ДЕЛИКТНОТО ПРАВО