ИЗБИРАТЕЛНАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПСИХИЧНО ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТА НА ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА