ЗА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО КАТО НАУКА И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“