УПРАЖНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН СЪДЕБЕН КОНТРОЛ
ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ КАТО
ПРЕДПОСТАВКА ЗА НЕЙНАТА ВАЛИДНОСТ