ПРИЛОЖИМОСТТА НА ЧЛ. 114, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ПРИ ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ