Етични стандарти

Текстовете в онлайн списание „Studia iuris“ са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие.

В списанието се публикуват само авторски материали, които не са отпечатвани в други електронни или печатни издания.

Статиите следва да изразяват обосновани становища, да включват позоваване на нормативна уредба, съдебна практика, на научни трудове и др.

Списание „Studia iuris“ се придържа към етичните правила и стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE) и са достъпни безплатно на техния уебсайт: http://publicationethics.org/

Всички подадени ръкописи се проверяват за плагиатство чрез специализиран софтуерен продукт StrikePlagiarism.com (https://strikeplagiarism.com/en/).

Оформяне на статия

 • Тема на български език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
 • Име и фамилия на автора, научна степен и заемана длъжност на български език:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
 • Афилиация на български език: Times New Roman, size 12, Italic, Align Right.  
 • Анотация на български език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
 • Ключови думи на български език: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
 • Тема на английски език: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
 • Име и фамилия на автора, научна степен и заемана длъжност на английски език:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
 • Афилиация на английски език: Times New Roman, size 12, Italic, Align Right.    
 • Анотация на английски език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
 • Ключови думи на английски език: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
 • Текст на материала: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5.
 • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3.
 • Бележки под линия: Times New Roman, size 10, Regular, Justified.

Цитираните литературни източници на кирилица или на различна от латиница азбука се транслитерират на латиница според правилата на съответния език: https://slovored.com/transliteration/. Транслитерираният литературен източник се помества в кръгли скоби след изписването му на оригиналния език.

Цитираните литературни източници се оформят под линия, както следва:

Книги: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на книгата. Място на издаване, издателство, година, страници.

Пример: Лазаров, К., Тодоров, И. Административен процес, С., Сиела, 2009 (Lazarov, K., Todorov, I. Administrativen protses, S., Siela, 2009)

Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията. Наименование на списанието, година, номер на книжката, страници.

Пример: Раданов, В. Отново за мълчаливите административни актове. – Съвременно право, No 4, 2011 (Radanov, V. Otnovo za malchalivite administrativni aktove. – Savremenno pravo, No 4, 2011)

Статии (доклади) от сборници: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията (доклада). В: Наименование на сборника. Място на издаване, издателство, година, страници.

Пример: Орманджиев, Хр. Учредителната власт и българският конституционализъм. – В: 130 години български конституционализъм. Първи том. С., Св. Климент Охридски, 2009 (Ormandzhiev, Hr. Uchreditelnata vlast i balgarskiyat konstitutsionalizam. – V: 130 godini balgarski konstitutsionalizam. Parvi tom. S., Sv. Kliment Ohridski, 2009)

Речници: Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том.

Основен език на материалите – български и английски.

Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни страници от 1800 знака на всяка страница.

Подаване на статия

Ръкописите се изпращат по електронен път на e-mail адреса на списанието: studiaiuris@uni-plovdiv.bg

Процедура за анонимно рецензиране

1. Текстът, който е предоставен от автора за публикуване, трябва да бъде проверен предварително от секретаря и/или главния редактор на списанието за:

 • евентуалното наличие на явни и груби недостатъци от научна гледа точка;
 • съответствието на текста с правилата за издаване на списанието;

2.1. В случай на положителен резултат от предварителната проверка се преминава към следващата фаза на същинското анонимно рецензиране.

2.2. По преценка на главния редактор текстът се предлага за анонимно реценциране на специалист по съответната материя, която е предмет на самата статия.

2.3. Възприема се системата на така нареченото анонимно независимо рефериране (double blind peer review): текстът се изпраща от секретаря на списанието в анонимна форма (без никакви данни за автора) на рефериращото лице.

2.4. На автора на текста не се разкрива името на рефериращия.

2.5. Членовете на редакционната колегия са длъжни да пазят в тайна дейностите по т. 2.3. и т. 2.4.

3.1. В рамките на 15 дни след получаването на статията, рефериращият трябва да постави своята оценка, попълвайки таблицата (виж. Приложение №1) и да върне материалите.

3.2. Рефериращият оценява:

– Съответствие с тематиката на списанието;

– Оригиналност на предмета на предоставения текст и на изложението;

– Правилна методология;

– Лингвистична точност;

– Стабилност на аргументацията;

– Яснота на изложението;

– Пълнота на изложението;

– Съответното използване на библиографските препратки и тези към юриспруденцията.

3.3. В резултат на реферирането предоставеният текст може:

– да се приеме за публикуване;

– да се върне на автора за извършването на поправки, водещи до подобрение, изрично посочени от рефериращия. Адекватността на направените промени се преценява от редакционната колегия, която взема решение за публикуването;

– да не се допуска за публикуване.