КОИ СА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСУАЛНИ НАРУШЕНИЯ, НАЛАГАЩИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО В ХОДА НА ДОСЪДЕБНАТА ФАЗА