Брак и отношения между съпрузите. Дискусионник по семейно право. Съставители Стоян Ставру, Димитър Топузов. Пловдив, УИ ,,Паисий Хилендарски“, 2022, 399 с.

Marriage and Spousal Relations. Family Law Discussant. Collection Stoyan Stavrou, Dimitar Topuzov. Plovdiv, Plovdiv University Press, 2022, 399 p.

Книгата е новост по замисъл и резултат сред научната литература в страната. Изданието е научнорецензирано, като рецензенти са съставителите и доц. Велина Тодорова. Представени са 13 научни дискусии по спорни въпроси на брака и отношенията между съпрузите. Въпросите са подбрани с оглед на тяхната актуалност и значимостта им за развитието на правото. Отделено е внимание не само на споровете относно съдържанието на действащото законодателство, но и на тези за посоката, в която българското семейно право трябва да се развива.

Положителната и отрицателната теза по всеки един от дискусионните въпроси са подробно развити от отделни автори. Понякога положителната и отрицателната теза почиват на коренно различна философия и принципи и изглежда не могат в нищо да се срещнат. В други случаи опонентите споделят някои идейни и ценностни ориентири, което води до известно сближаване на техните позиции. Оценката на изводите и предложените аргументи е оставена на читателя. Целта на съставителите е да го направят съпричастен на дебата по дискутираните въпроси и да му позволят по-лесно да се ориентира в него.

Авторите (дискутанти) са 30 – повечето университетски преподаватели от почти всички юридически факултети в страната или изследователи от БАН, както и практикуващи юристи (съдии, адвокати, юрисконсулти), също и правозащитници. Разнообразният профил на участниците в дискусиите е гаранция за това, че в книгата може да бъде открита богата палитра от подходи и идеи, които ще направят четивото интересно и полезно за изключително широк кръг читатели.

Научни трудове. Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“. Право, кн. 7, т. 4, 2022, Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2022, 354 с.

Scientific Works. Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Law, Book 7, Vol. 4, 2022, Plovdiv University Press, 2022, 354 p.

Четвъртият том от научните трудове на ЮФ на Пловдивския университет излиза след голяма пауза, след като първите три тома са издадени съответно за годините от 2000 до 2002. Някак неусетно от годината на издаването на последния том минаха двадесет лета, което беше повод трите предишни издания на трудовете да бъдат дигитализирани и включени в чуждестранната база данни https://www.ceeol.com/.

Начинанието да се възстанови издаването им е отдавна замислено. Времето за реализацията му настъпи сега, като стремежът на инициаторите е страниците на научните трудове да са място за изява главно на преподавателите и изследователите от Юридическия факултет. Сред тях без съмнение се включват и докторантите. Като се отчита специфичната насоченост на трудовете, тук предпочитателно се публикуват научни съчинения от типа на студиите.

 Поводът-катализатор за възстановяването на издаването на Научните трудове са множеството кръгли годишнини, които отбелязва общността на Пловдивския университет през 2021 и 2022 г. През 2021 година се навършиха 60 години от основаването на Университета. През 2022 се празнуват 300 години от рождението на Св. Паисий Хилендарски, 260 години от написването на Неговата История славеноболгарская, както и 30 години от създаването на Юридическия факултет. 

На страниците на четвъртия том от научните трудове читателят открива 7 студии от областта на римското право, гражданското, наказателното и публичното право. Изданието е регистрирано в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране, администриран от НАЦИД, както и индексирано в чуждестранната база данни https://www.ceeol.com/.

[Седемдесет] 70 години Закон за задълженията и договорите. Сборник. Съставител и обща редакция Ангел Шопов. Пловдив, Сиби, Пловдивско университетско издателство, 2022, 431 с.

70-th anniversary of the Law on Obligations and Contracts. Collected works. Collection and general edition Angel Shopov. Plovdiv, Sibi Publishing House, Plovdiv University Press, 2022, 431 p.

Както е известно, националната ни правна система до момента няма свой граждански кодекс. Всеки български юрист обаче признава кодификационната роля на Закона за задълженията и договорите, който наскоро отбеляза 70 години от влизането си в сила. Текстовете му са претърпели над 20 изменения и допълнения. В сравнение с поправките на други основни нормативни актове обаче броят им не е голям и от тази гледна точка ЗЗД се радва на известна стабилност.

При действието на закона са се развили множество и понякога разнопосочни, даже противоположни по последици, обществени процеси, имащи своето юридическо ,,отражение“. Тук е достатъчно да се посочат колективизацията и приватизацията; заличаването и възстановяването на търговското право; въвеждането на плановата икономика, заменена от пазарната икономика и закрилата на свободната стопанска инициатива; появата на потребителското право и много други процеси.

Книгата предлага 28 съчинения на български и чуждестранни автори, групирани в три тематични кръга. В първия се разглеждат историческите аспекти. Вторият е посветен на въпроси, имащи основна уредба в самия ЗЗД. Третият анализира хипотези, уредени от други (местни или чуждестранни и/или наднационални) закони, но свързани с режима на ЗЗД. Изкушеният от въпросите на гражданското и облигационното право юрист ще открие на страниците на книгата отговори на много интересни въпроси от теорията и практиката.

Повечето материали са представени на международен научен колоквиум по темата, организиран през есента на 2021 г. от екип изследователи от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.[1] Изданието е резултат от много успешното сътрудничество между Юридическия факултет и издателство ,,Сиби”. Регистрирано е в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране, администриран от НАЦИД, както и индексирано в чуждестранната база данни https://www.ceeol.com/.


[1] Повече за колоквиума вж. Парпарова, Д., А. Шопов. Научен колоквиум за 70-тата годишнина на ЗЗД. – Правна мисъл, 2021, № 3, 4, с. 161 и сл.; от тях – Научен колоквиум за 70-годишнината на ЗЗД. – Пловдивски университет, бр. 9 (512) от 08.11.2021 г., с. 14 (https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2021/Vestnik%20br.%209%20-%202021.pdf). Програмата, резюметата и информация за колоквиума вж. на https://law.uni-plovdiv.bg/наука/научни-форуми.