КРИТИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В КОНТЕКСТА
НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ