СРАВНИТЕЛНОКОНСТИТУЦИОНЕН ПРЕГЛЕД
НА СТАТУТА НА ПРОКУРОРИТЕ
В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ