Редакционна колегия

 

Проф. д-р Емилия Друмева – гл. редактор

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски".

Младши съдия в Софийския градски съд (1971-1972); аспирант по сравнително конституционно право в Юридическия факултет (1973-1977) и доктор по право, научен сътрудник по национално и сравнително конституционно право в Института за правни науки при БАН (1980-1995).

Професор по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". До 2003 г. – ръководител Катедра "Публичноправни науки".

От 1990 до 2003 вкл. директор на Дирекция "Правна и законодателна дейност" в Народното събрание. Специализация и лекторат в Макс Планк Институт – Германия, специализации в Испания, Португалия, САЩ, Великобритания и др. Автор на юридически монографии и учебници в областта на конституционното право и правата на човека, много статии в страната и в чужбина.

Член на Централната избирателна комисия (1990). Експерт в национални и международни програми и комисии. Председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХІХ НС (2003).

Български представител в Европейския Комитет за предотвратяване на изтезанията – Съвет на Европа, (1997-2005) и в Консултативния комитет по Рамковата конвенция за малцинствата (2012 и сега) към Съвета на Европа.

Съдия в Конституционния съд на РБ (2003-2012)

Проф. 

 

Доц. д-р Бойка Чернева

          Доц. д-р Бойка Чернева е преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" по дисциплините „Обща теория на правото" и „Обща теория на държавата". Завършва Юридическия факултет на СУ„Св. Климент Охридски" през 1997 г. Академичното си развитие започва в Академията на МВР като асистент по дисциплината „Обща теория на правото". През 2008 г. придобива образователната и научна степен „доктор по право" с тема на дисертационен труд „Юридическо задължение". Заема академичната длъжност „доцент" през 2011 г. с хабилитационен труд „Основни права. Една европейска правна традиция." и води лекционни курсове в областта на обща теория на правото, обща теория на държавата, юридическа техника и права на човека.

Професионалното развитие на доц. д-р Бойка Чернева включва заемането на длъжностите декан на факултет „Полиция" при Академия на МВР в периода 2011-2014 г. и ректор на Академията на МВР в периода 2014-2016 г. Участва в защитата на доклад по време на Универсалния преглед на България за спазване правата на човека в Съвета по правата на човека към ООН през 2011 г. и 2015 г. Лектор е по проблемите на човешките права към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (2012г.) и към Европейския полицейски колеж (2014г.).

Доц. д-р Бойка Чернева е автор на научни публикации (монографии, студии, статии, учебни пособия и практически ръководства) в областта на теорията на правото и правата на човека.

Доц. д-р Люба Панайотова

Люба Панайотова-Чалъкова е родена през 1975 г., висшето си образование завършва през 1997 г. в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски".

От 1998г. е съдебен кандидат в Пловдивския окръжен съд. През същата година е назначена като асистент по гражданско и семейно право в същия факултет, след спечелен конкурс.

От 2000 г. до 2004 г. е зачислена като докторант по гражданско и семейно право в Института за правни науки към БАН, София. И от 2006 г.

е „доктор по право" след успешна защита на дисертационен труд на тема „Вещното право на строеж".

Впоследствие заема академичната длъжност „главен асистент" в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски".

Преподавател е по гражданскоправните дисциплини Вещно и Облигационно право. Автор е на статии и студии в специализирани правни издания, както и на две монографии в областта на гражданското право –„Суперфицията по българското вещно право" и „Замяната и българското гражданско право".

С последната монография успешно се явява на конкурс за заемане на академичната длъжност  „доцент" в Юридическия факултет на ПУ „ Паисий Хилендарски".

Люба Панайотова-Чалъкова е участник в различни конференции в страната и с международно участие, има и две специализации във Франция и Швейцария.

От 2007 г. е член на Пловдивска адвокатска колегия.

Доц. д-р Христо Паунов

2016 г. - Доцент, хабилитационен труд "Държавни символи".

2013 г. – Доктор по право. Дисертация: "Ревизия на Конституцията на Република България", научен ръководител: проф. д-р Емилия Друмева.
От 1999 г. – Асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет
1993 – 1998 г. – Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Юридически факултет. Специалност "Право" – образователно-квалификационна степен "Магистър".
1987 – 1991 г. – Образцова Математическа Гимназия "Акад. Кирил Попов" – Пловдив. Специалност "Оператор-програмист на ЕИМ".
Председател на Български Младежки Червен Кръст в периода 2000 – 2002 г. Национален обучител на Български Младежки Червен Кръст .
Член на Националния съвет на Български Червен Кръст.
Член на Националната Етична комисия по трансплантация към Министерския съвет.

Гл. ас. д-р Радослава Янкулова

От 2014 г. – Главен Асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет.
2014 г. – Доктор по право. Дисертация: "Конституционен процес", научен ръководител: проф. д-р Емилия Друмева.
2011 г. – 2013 г. – Хоноруван Асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет.
2012 г. –  Специализация в Юридическия факултет на университета в Залцбург.
2005 г. – 2010 г. – Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Юридически факултет. Специалност "Право" – образователно-квалификационна степен "Магистър".
Участник в национални конференции и такива с международно участие.

Ас. Кристина Крислова

Кристина Стоянова Крислова е роден през 1986 г. Висшето си образование завършва през 2009 г - бакалавър, специалност „Английска филология" във Филологическия факултет на Пловдивския университет, а през 2010 г. – магистър, специалност „Английска филология - Превод и бизнес комуникации".
От 2011 г. е назначена като асистент по английски език в Юридическия факултет на Пловдивския университет. Работи и като преподавател в Катедрата по английски език във Филологическия факултет на ПУ.
Преподавател е по юридически английски език и практически английски език. Работи и със студенти от магистърски програми „Публична администрация" и „Международни отношения".
Секретар е на Катедра „Теория и история на правото" на ЮФ на ПУ. Автор на статии и участник в проект на Юридическия факултет „Религиозната толерантност от Древността до наши дни".
През 2013 г. е специализирала в Европейския парламент в Брюксел, където работи с евродепутати в областта на културата и образованието.