Брой № 2декември 2016 г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ. ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ. СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Богдан Йорданов

 

 

НЯКОИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

Антония Илиева

 

 

ДАНЪЧНО ПРАВО 

 

 

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ ПРИ РЕВИЗИЯ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Недялко Петров

 

 

ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

 

 

СПЕЦИАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Георги Пенчев                                                                                       

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 

 

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ И ПРЕЧКИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /ОПИТ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ/

Антон Гиргинов

 

 

ТЕЖЕСТТА НА НАКАЗАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО В ПРОЦЕСА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА ИМ

Тервел Георгиев

 

 

ВЕЩНО ПРАВО

 

 

ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ НА АКТОВЕ С ВЕЩЕН ЕФЕКТ  ПО ЧЛ. 113 ЗС

Ивайло Василев

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СРОДНИТЕ ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

Надя Бояджиева

 

 

ПРАВЕН СТАТУТ И ФАКТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВАТА В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ

Станислав Станев

 

 

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

 

ТЕОРИЯТА НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА Ѝ В БЪЛГАРСКАТА ОБЩОТЕОРЕТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

Димитър Ханев