Брой № 2декември 2015 г.

 

 

 

РИМСКО ПРАВО

 

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОТГОВОРНОСТТА НА СЪДИЯТА В РИМСКОТО ПРАВО

Малина Новкиришка

 

 

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

 

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ЧРЕЗ КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 800 ГОДИНИ СЛЕД МАГНА ХАРТА

Радослава Янкулова

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА В ИСПАНИЯ: КОНСТИТУЦИОННОПРАВНИ АСПЕКТИ

Ангел Колев

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

ЕТИЧНИТЕ КОДЕКСИ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО

Константин Пехливанов

 

ОБЩЕСТВЕН И ЛИЧЕН ИНТЕРЕС В КАСАЦИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Боян Т. Георгиев

 

 

СЕМЕЙНО ПРАВО

 

ЧАСТИЧНА НИЩОЖНОСТ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР

Димитър Топузов                                                                                          

 

 

ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

 

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВОТО НА ЗАДЪРЖАНЕ В ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Димитър Иванов

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

ВИДОВЕТЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ТЯХ СПОРЕД ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Петър Василев

 

 

ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ

Иван Вернидубов,  Светлана Беликова            

 

 

ПРАВНА ФИЛОЛОГИЯ

 

НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ АКТОВЕ

Кристина Крислова

 

 

ДИСКУСИИ

 

ДИСКУСИЯТА ЗА ПРАВОТО НА ЕВТАНАЗИЯ

Наташа Ценева    

 

 
РЕЦЕНЗИИ
 
Георги Пенчев

 

 

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

 

ЕВТАНАЗИЯТА  - ПРАВО НА СМЪРТ, УБИЙСТВО ИЛИ МИЛОСЪРДИЕ

Димо Стайков