Библиографско цитиране

Презентация за библиографското цитиране.

 

Процедура за анонимно рецензиране

Вижте ТУК

 

 

 

 

 

 

Изисквания

Текстовете в онлайн списание „Studia iuris" са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие.

В списанието се публикуват само авторски материали, които не са отпечатвани в други електронни или печатни издания.

Статиите следва да изразяват обосновани становища, да включват позоваване на нормативна уредба, съдебна практика, на научни трудове и др.

Обемът на една статия не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни страници от 1800 знака на всяка страница.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ!

 

Форма:

  • Тема: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock.
  • Име и фамилия на автора:Times New Roman, size 12, Bold,  Italic, Align Right.
  •  Научна степен, заемана длъжност, контактни данни: под линия, Times New Roman, size 10, Regular, Justified.  
  • Анотация на български език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
  • Анотация на английски език: до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic.
  • Ключови думи: не повече от 10, Times New Roman, size 12.
  • Текст на материала: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5.
  • Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain Number 3.
  • Бележки под линия: Times New Roman, size 10, Regular, Justified.

 

Цитираните литературни източници се подреждат в списък според изискванията на БДС както следва:

Книги: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на книгата. Място на издаване, издателство, година, страници.

Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията. Наименование на списанието, година, номер на книжката, страници.

Статии (доклади) от сборници: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията (доклада). В: Наименование на сборника. Място на издаване, издателство, година, страници.

Речници: Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том.

 

Основен език на материалите - български.

Материалите се депозират в Деканата на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" (гр. Пловдив – 4000, ул. „Цар Асен" 24). Прилагат се два екземпляра на статията на хартиен носител, както и копие на електронен носител (CD).

Предаването на диск може да бъде заменено от изпращане по електронен път на e-mail адреса на списанието: publish @ studiaiuris.com.