Брой № 1юни 2015 г.

 

 

 

РИМСКО ПРАВО

 

Малина Новкиришка

 

 

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

 

СЪЩНОСТ НА ТЪЛКУВАНЕТО ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

Виктор Симеонов

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

ОСИГУРЯВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Момчил Мавров

 

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Антония Илиева

 

 

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 

НЯКОИ ВЪПРОСИ, ПОСТАВЯНИ В ХОДА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Люба Панайотова

 

ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ НА ИЗМАМАТА ПРИ ДОГОВАРЯНЕ

Ангел Шопов

 

 
НАУЧЕН ЖИВОТ

 

МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН СЕМИНАР

Радослава Янкулова

 

 

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

 

ПРАВА НА КРЕДИТОРА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ СПОРЕД ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

София Козарева

 

СЪДЕБЕН АКТИВИЗЪМ НЯМА

Мартина Малчева